Privacyverklaringen

Privacyverklaringen

Privacyverklaring XXImo

1. XXImo

XXImo Holding B.V. en de daaraan verbonden vennootschappen (hierna ‘XXImo’) zijn Nederlandse bedrijven. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER, tenzij anders aangegeven.

2. Algemeen

Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden als u klant bent bij XXImo of in verband met gebruik van de XXImo Mobility Card en de daarmee samenhangende diensten zoals de door ons aangeboden app en websites (hierna ‘Dienst’).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en met als doel u onze Dienst te kunnen leveren en u als houder van een XXImo Mobility Card zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van dit doel gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen alleen plaatsvinden in kader van het hierboven omschreven doel om u de Dienst te kunnen leveren. Als wij wijzigingen in de privacyverklaring aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Wij raden u aan om periodiek de laatste versie van de privacyverklaring te bestuderen.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren verzameld worden wanneer u gebruikt maakt van de Dienst. Hieronder volgt een overzicht van de informatie die XXImo kan verzamelen. Het overzicht geeft weer welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welk doel, op welke wettelijke grondslag de verwerking berust en hoe lang de persoonsgegevens opgeslagen worden.

Indien u klant bent bij XXImo of fungeert als uiteindelijk belanghebbende van de klant

3.1 Verwerkingen op grond van wettelijke verplichtingen

3.1.1 Administratieverplichtingen op grond van belastingwetgeving, verwerkingsduur 10 jaar

 • Naam
 • Adres
 • Factuurgegevens

Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen, zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

3.1.2 Verplichte klantidentificatie op grond van financiële wetgeving, verwerkingsduur 8 jaar na het eindigen van uw relatie met XXImo

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Kopie identificatiebewijs
 • E-mailadres
 • In welke branche u werkzaam bent
 • Verklaring herkomst van vermogen
 • Geslacht
 • Gegevens uit het UBO-register
 • Gegevens zoals opgenomen in PEP- of sanctielijsten
 • Ticketnummer

Wij zullen slechts die gegevens van u vragen die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken. Zo kan het zijn dat indien de klantidentificatie in een zwaarder regime terecht komt, meer gegevens worden verwerkt dan indien u valt onder het vereenvoudigde regime. In welk regime u valt bepaalt de wet (een politiek prominent persoon valt bijvoorbeeld in een zwaarder regime). Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen, zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals de Wwft).

3.2 Verwerkingen noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van XXImo, verwerkingsduur tot 1 jaar nadat het contract met onze klant tot een einde komt

De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om een demo, consultancy of contract bij XXImo aan te kunnen vragen. XXImo moet kunnen communiceren met de contactpersoon van de (beoogde) klant en heeft dus een gerechtvaardigd belang om die gegevens van de contactpersoon te verwerken.

 • Naam
 • Zakelijk adres
 • Werkgever
 • Functie (niet in het geval van een OMW2 aanvraag)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Additioneel verschafte informatie

Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking daarvan, kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid van uw bedrijf of werkgever om een contract met ons aan te gaan of een demo of consultancy aan te vragen.

Indien u kaarthouder bent en gebruikt maakt van de Dienst

3.3 Verwerkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (het leveren van de Dienst), verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst tenzij anders aangegeven

3.3.1 Algemeen / nodig voor gebruik van de Dienst

 • Naam
 • Titel
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werk gerelateerde functie
 • Werkgever
 • Personeelsnummer
 • IBAN-nummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Creditcard pincode (versleuteld, wij kunnen deze niet inzien)
 • PAN-nummer (het nummer van 16 cijfers op de voorzijde van de creditcard dat weversleuteld opslaan)
 • User Identifier (een bestandje om uw identiteit over diverse platforms te associëren)
 • Kenteken en kilometerstand auto (indien mobiel parkeren, tanken en/of laden isgeactiveerd)
 • De diensten die u afneemt
 • Kaartbudget

3.3.2 Kaart gerelateerde gegevens (deze gegevens kunnen worden verwerkt indien u de XXImo Mobility Card gebruikt om af te rekenen)

 • Klantnummer van de XXImo Mobility Card
 • Prijs van transacties
 • Samenstelling van transacties
 • Datum en tijd wanneer een transactie plaatsvindt
 • Aangeschafte producten (o.a. het soort brandstof, reisklasse)
 • Waar het product is aangeschaft (bedrijfsnaam en locatie)
 • Parkeerduur en locatie
 • Duur van tolrit, locatie van tolbetaling
 • XXImo tag voor elektrisch laden (dit persoonsgegeven delen wij met de elektrisch ladenleverancier die u gebruikt)
 • Duur van elektrische laadsessie en adres/locatie van de elektrische laadsessie (dezegegevens ontvangen wij van de elektrisch laden leverancier die u gebruikt)
 • Ophaal- en afleverpunt bij gebruik van taxi’s, deelauto, deelfiets
 • Bestemming en vertrekpunt voor vlieg- en treinreizen
 • Datum en tijdstip van vlieg- en treinreizen
 • Overige gegevens opgegeven ten behoeve van de reis
 • Hotellocatie en datum van verblijf
 • Vertrek en aankomstpunt bij gebruik van het openbaar vervoer

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van het bedrijf of de organisatie waar u de XXImo Mobility Card gebruikt (zoals een tankstation, laadstation, hotel of parkeerplaats). Wij delen bovenstaande gegevens met IDT Financial Services Limited, die de transactie afhandelt met VISA.

Indien u uw XXImo Mobility Card gebruikt via Google Pay of Apple Pay, kunnen uw kaart- en transactiegegevens worden gedeeld met Google of Apple en kunnen wij transactiegegevens van hen ontvangen. Als u OVPay gebruikt via XXImo, dan kunnen wij transactiegegevens met betrekking tot uw reizen in het openbaar vervoer ontvangen van Translink Systems B.V. en kunnen uw kaartgegevens worden gedeeld met Translink Systems B.V.

3.3.3 Sorteren van bestanden

 • Tijd, datum & plaats van gebruik van de dienst
 • Tijd, datum & plaats van het maken van bestanden

3.3.4 Contactgegevens

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van gevoerde correspondentie

3.3.5 Werknemers en werkgevers / resellers

Indien u de Dienst afneemt via uw werkgever, dan ontvangen wij persoonsgegevens van uw werkgever en delen wij persoonsgegevens met uw werkgever.

Indien u de Dienst afneemt via een andere partij, de reseller, dan ontvangen wij persoonsgegevens van de reseller en delen wij persoonsgegevens met de reseller. In dat geval kunnen wij tevens persoonsgegevens ontvangen van en delen met uw werkgever.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van uw werkgever of reseller:

 • Alle persoonsgegevens, zoals genoemd onder 3.3.1 (met uitzondering van het wachtwoord)

Persoonsgegevens die wij delen met uw werkgever of reseller:

 • Naam
 • Werkgever
 • Personeelsnummer
 • Alle kaartgegevens, zoals genoemd onder 3.3.2

Om erachter te komen hoe uw werkgever of reseller met uw persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring van uw werkgever of reseller.

De in deze paragraaf 3.3 genoemde persoonsgegevens die door XXImo worden verzameld en verwerkt, worden gebruikt voor:

 • administratieve doeleinden, zoals het uitbrengen van incasso’s en het in behandeling nemenvan geschillen;
 • het samenstellen van uw maandfactuur of de maandfactuur van uw werkgever;
 • het bewaren van gegevens voor uw administratie- en belastingplicht of die van uw werkgever;
 • het presenteren van detailinformatie en rapportages;
 • het voeren van communicatie met u of uw werkgever;
 • het vastleggen van gemaakte afspraken;
 • het bruikbaar maken van de Dienst.

Het niet volledig of juist verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. U kan worden belemmerd in het gebruik van de Dienst en het is mogelijk dat de Dienst niet goed functioneert. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen, zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om de Dienst goed te laten functioneren of te kunnen verrichten.

3.4 Verwerkingen op grond van wettelijke verplichtingen tot transactiemonitoring

 • Naam kaarthouder
 • Werkgever (de XXImo klant)
 • Klantnummer
 • Datum en tijdstip van transactie
 • Locatie van transactie
 • Transactie-ID
 • Kaart-ID
 • Bedrag
 • Ontvanger
 • Locatie ontvanger

Financiële wetgeving (zoals de Wwft) verplicht ons transacties te controleren om verdachte transacties te kunnen signaleren. Deze controle vindt geautomatiseerd plaats, maar in het geval een verdachte transactie wordt gesignaleerd zal een medewerker van XXImo de transactie onderzoeken en vaststellen of de transactie wel of niet verdacht is. Wij zullen slechts die gegevens monitoren die we wettelijk verplicht zijn om in de gaten te houden en bewaren de gegevens tot maximaal 5 jaar na de transactiedatum. Eventuele verdachte transacties moeten wij melden bij de FIU. Wij mogen u daarover niet op voorhand informeren.

3.5 Verwerkingen noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van XXImo, verwerkingsduur tot 2 jaar na uw gebruik van onze Diensten

3.5.1 Het verbeteren van onze dienstverlening en uw gebruikservaring indien u onze app en/of websites gebruikt (met behulp van Google Analytics)

 • Besturingssysteem en browser
 • Instellingsvoorkeuren
 • Bezoek- en gebruikshistorie
 • Referentieadres (vanaf welke website u onze website gevonden heeft)
 • Hoe u door onze website en app navigeert
 • Welke pagina’s u van onze website bezoekt
 • IP-adres
 • Uniek identificatienummer om u te kunnen identificeren

3.5.2 Het veilig houden van de Dienst indien u onze app en/of websites gebruikt

 • Device ID
 • User Identifier
 • Privacyverklaring XXImo 5 © januari 2023
 • IP-adres
 • Tijd, datum & plaats van gebruik van de dienst

3.5.3 Om u te informeren over andere diensten van XXImo indien u al een dienst van XXImo afneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens totdat u gebruik maakt van de uitschrijfmogelijkheid die bij elke nieuwsbrief is opgenomen

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Geslacht
 • Welke Diensten u van XXImo gebruikt en hoe vaak

Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking daarvan, kan gevolgen hebben voor uw gebruik van de Dienst. Wij kunnen uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken en wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst of het gebruiksrecht te beëindigen, zoals omschreven in onze algemene voorwaarden (dit geldt niet voor de persoonsgegevens genoemd onder 3.5.3). De persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van XXImo en om misbruik van de Dienst en beveiligingsincidenten te voorkomen.

3.6 Verwerking met uw toestemming

3.6.1 Op het moment dat u toestemming heeft gegeven of u ons daarom heeft verzocht verwerken wij de volgende persoonsgegevens om u te informeren over de door u gevolgde dienst of andere diensten van XXImo, verwerkingsduur totdat u gebruik maakt van de uitschrijfmogelijkheid die bij elke nieuwsbrief is opgenomen

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

3.6.2 Op het moment dat u toestemming heeft gegeven of u ons daarom heeft verzocht verwerken wij de volgende persoonsgegevens om u te informeren en uw vragen te beantwoorden, verwerkingsduur tot 6 maanden

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud van gevoerde correspondentie

Indien u niet meer op de hoogte gehouden wilt worden van de door u gevolgde dienst of andere diensten van XXImo, kan u contact met ons opnemen op het e-mailadres dat onder 'Contact' wordt vermeld. U kunt uzelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail zijn opgenomen. Dit heeft geen invloed op ons recht en onze mogelijkheid om u e-mails te sturen gerelateerd aan de Dienst en uw account, of om uw persoonsgegevens tegebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking daarvan heeft geen gevolgen voor uw gebruik van de Dienst. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst.

4. Delen van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, delen, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over u aan derden.

4.1 Verwerkingen door verwerkers

Wij kunnen derden, zoals hostingproviders, inschakelen om ons bij te staan bij het verlenen van de Dienst (hierna ‘Verwerker’). Die derden kunnen in dat kader uw persoonsgegevens verwerken.

De soort Verwerkers die wij inschakelen zijn:

 • analytische software (o.a. Google Analytics, zo ingesteld dat er geen persoonsgegevens metGoogle gedeeld worden);
 • BIN-sponsors (Visa-licentiehouder);
 • customer relation management software;
 • derden bij wie u de XXImo Mobility Card gebruikt;
 • hosting providers;
 • marketing;
 • softwareontwikkelaars;
 • support;
 • kaartproducent;
 • software voor klantidentificatie;
 • software voor het monitoren van transacties;
 • XXImo Mobility Card providers.

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen niet mogen gebruiken, behalve ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan Verwerkers buiten onze dienst om verstrekt. U dient zich te informeren over de Verwerker en diens bedrijf, voordat u persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers buiten onze dienstverlening om bekend maakt.

4.2 Delen met uw werkgever / de reseller

Indien u onze Dienst gebruikt als werknemer of anderszins via uw werkgever tot uw beschikking krijgt, worden de persoonsgegevens die verwerkt worden gedeeld met uw werkgever / de reseller zoals vermeld in paragraaf 3.3.5.

4.3 Delen met uw toestemming

Indien wij persoonsgegevens willen delen met andere partijen anders dan staat omschreven in deze privacyverklaring, dan zullen wij dit slechts doen indien wij daarvoor een geldige grondslag hebben.

4.4 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen persoonsgegevens delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan de wet of een wettelijk verzoek van een autoriteit. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook met derden delen om te reageren op eventuele aanspraken van derden of om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen en om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst. Wij zullen u zoveel mogelijk informeren en om toestemming vragen voordat wij gegevens voor deze doeleinden delen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is of dit door de wet verboden wordt.

4.5 Geanonimiseerde informatie

Wij kunnen persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet meer naar u te herleiden zijn. Wij kunnen deze geanonimiseerde informatie voor eigen gebruik gebruiken en met derden delen zonder uw toestemming.

5. Push notificaties en lokale notificaties

Wij kunnen push en/of lokale notificaties naar u sturen per sms en/of e-mail, bijvoorbeeld indien uw bestedingslimiet bijna is bereikt, als u uw kilometerstand na het tanken nog moet invullen of indien u tankt bij een tankstation dat niet door uw werkgever geselecteerd is en/of om u te herinneren aan actieve mobiel parkeertransacties.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden om uw persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht daarvan en zodra we de persoonsgegevens hebben ontvangen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • we hebben fysieke en technische maatregelen en managementprocedures ingevoerd die zijnontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk tevoorkomen;
 • gevoelige informatie of persoonsgegevens, zoals accountwachtwoorden en andere betalinggerelateerde identificeerbare informatie, worden versleuteld verstuurd;
 • gevoelige informatie wordt waar mogelijk versleuteld en/of gehasht opgeslagen (waaronder uwwachtwoord);
 • wij beperken de interne toegang tot persoonsgegevens tot werknemers die de informatie nodighebben om hun taken uit te voeren. Onze medewerkers zijn gebonden aan eenvertrouwelijkheidsclausule;
 • onze informatie management systemen zijn zodanig ingericht dat werknemers die niet bevoegd zijntot het raadplegen van bepaalde informatie of persoonsgegevens, in beginsel geen toegang hebbentot die informatie;
 • onze servers staan in een beveiligde omgeving in datacenters in Nederland. U heeft uitsluitendtoegang tot de frontend van onze servers en enkel door in te loggen middels een gebruikersnaamen wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens;
 • er worden regelmatig back-ups gemaakt van de persoonsgegevens.

Wij willen u erop wijzen dat absolute veiligheid voor het verwerken van persoonsgegevens via het internet of een methode van elektronische opslag niet gegarandeerd kan worden.

7. Links naar sites van derden

Onze Dienst kan links bevatten of u verwijzen naar andere websites, apps en advertenties van derden, die informatie over u bij kunnen houden. We hebben geen controle over dergelijke sites of hun activiteiten. Alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, die u aan die derden verstrekt, worden rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden waar wij naar linken, verwijzen of die op onze Diensten en/of websites en apps adverteren. Wij raden u aan om de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van de derde partij te bestuderen voordat u gegevens aan ze verstrekt.

8. Uw rechten

Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, doet u kennelijk ongegronde of buitensporig veel verzoeken of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage

U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming.

U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.
Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt uw betreffende persoonsgegevens die door de website en de Dienst worden verzameld, inzien en controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen, door gebruik te maken van een hiervoor ontworpen functie in de Dienst (op www.xximo.nl).

U kunt tevens een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@xximo.com.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen via e-mail op privacy@xximo.com, of per post via Stadsplateau 11, 3521 AZ Utrecht.

Leads the way in mobility